Ponude i računi

Nalazite se ovdje: Početna Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja programa

„Ponude & računi“

(Ugovor o pružanju usluga koje omogućava program „Ponude & računi“)

1. Predmet

1.1. Davatelj usluga obvezuje se Korisniku pružiti izabrani paket usluga.

1.2. Karakteristike izabranog paketa usluga javno su dostupne na www.ponuderacuni.com adresi, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.

1.3. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

2. Nagrada i isporuka računa

2.1. Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na www.ponuderacuni.com adresi i smatra se sastavnim dijelom ugovora.

2.2. U slučaju da račun nije namiren do trenutka isteka važećeg perioda korištenja, Davatelj ima pravo Korisniku uskratiti korištenje usluga bez ikakve daljnje obavijesti.

2.3. Korisnik se slaže s primitkom računa elektroničkim putem (elektroničkom poštom).

3. Opće odredbe

3.1. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni.

3.2. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga.

3.3. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

3.4. Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

3.5. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

3.6. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

3.7. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka, što Davatelj usluge i preporučuje (SSL).

3.8. S obzirom na poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

3.9. Korisnik je odgovoran za sav sadržaj kojeg stavlja u program (npr. logotip, slike proizvoda, ...) i jamči da ima pravo korištenja takvog sadržaja. Korisnik se slaže da taj sadržaj Davatelj usluge smije koristiti unutar programa i slati drugim ljudima posredstvom programa. Korisnik odgovara prema trećim stranama ukoliko dokažu da su vlasnici odnosno da imaju pravo korištenja navedenog sadržaja.

3.10. Sve obavijesti vezane uz registraciju, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje Davatelj usluga slat će prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe usluge.

3.11. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i prestati koristiti program „Ponude & računi“,

3.12. Ako Korisnik programa „Ponude & računi“ prestane koristiti program prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.

3.13. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga uplaćenu naknadu ne vraća. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan primjene, bez potrebe za aneksom.

3.14. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši neku odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije ispuniti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor može biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

3.15. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,

b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,

d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,

e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

f) utjecaja više sile,

g) u slučaju nastanka ostalih okolnosti na koje Davatelj usluga nije u mogućnosti utjecati.

3.16. Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

4. Posebne odredbe za Davatelja usluga

4.1. U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 30 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.

4.2. Davatelj usluga se obvezuje da će usluga biti raspoloživa najmanje 99,00% vremena kroz jedan kalendarski mjesec.

4.3. U slučaju da je krivicom Davatelja usluga raspoloživost Servisa za određeni kalendarski mjesec manja od 99,00%, po prigovoru Korisnika mjesečni račun će biti umanjen:

a) 10% za raspoloživost usluga od 97,00% do 98,99%,

b) 25% za raspoloživost usluga od 96,00% do 96,99%,

c) 50% za raspoloživost usluga od 95,00% do 95,99%,

d)100% za raspoloživost usluga od 94,99% ili manje.

4.4. Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog sljedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:

a) radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

b) hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,

c) greška Korisnika, ili kršenje ugovora od strane Korisnika,

d) problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

f) utjecaj više sile,

e) u slučaju nastanka ostalih okolnosti na koje Davatelj usluga nije u mogućnosti utjecati.

5. Posebne odredbe za Korisnika

5.1. Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je odabrao za korištenje usluge.

5.2. Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u sljedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti u svrhu:

a) kršenja ili poticanja na kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,

b) distribucije ili poticanja na distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,

c) širenja ili pokušaja širinja prijetećih, nasilničkih, diskriminirajućih, rasističkih, klevetničkih, maltretirajućih sadržaja ili drugih poruka nezakonitog sadržaja,

d) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivanja ranjivosti sustava, zaobilaženja sigurnosnih mjera, krivotvorenja dokaza o izvornosti prometa, nadziranja, mijenjanja ili brisanja podataka, ili preopterećenja računalnog ili mrežnog sustava,

e) nanošenja ili pokušaja nanošenja štete Davatelju usluga ili trećoj strani,

f) zlonamjernog trošenja neograničenog prometa ili onemogućavanja uobičajenog rada ostalim korisnicima servera,

g) činjenja ili pokušaja činjenja kaznenih i prekršajnih djela.

5.3. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela točke 5.2.

5.4. Korisnik se slaže da će prihvaćati digitalno potpisane dokumente od strane Davatelja usluga.

6. Trajanje

6.1. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom prihvaćanja (početka korištenja) usluge.

6.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

7. Nadležnost

7.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

7.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, a u protivnom pristaju na nadležnost suda u Splitu (može li ovo, a ne nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu?).

8. Završne odredbe

8.1. Ovi uvjeti predstavljaju sporazum između Korisnika i Davatelja usluga. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ovim uvjetima korištenja neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ovih uvjeta korištenja.

8.2. Ovi uvjeti korištenja zamjenjuju sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između Korisnika i Davatelja usluga.

8.3. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije početka korištenja usluge opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

8.4. Korisnik i Davatelj usluga potvrđuju da su prije slaganja s ovim Uvjetima korištenja imali mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba čitljiva i jasna.


Uvjeti se nalaze na: http://www.ponuderacuni.hr/uvjeti-koristenja

O Internet partneru

  • Lokacija
  • O nama


Pon - Pet | 9 - 16
+385.21.339.568

Internet Partner d.o.o.

Svoje djelovanje otpočeli smo kao Booking IT, obrt osnovan 2005. godine sa sjedištem u Splitu, s ciljem pružanja informatičkih usluga u turizmu.
Višegodišnji rad na tom polju rezultira s više proizvoda za online poslovanje. Zbog potreba rastućeg poslovanja 2007. godine oformljavamo tvrtku Internet Partner d.o.o.
Upoznati s različitim poslovnim procesima spoznali smo i mnoge probleme koji muče poduzetnike i tvrtke svih veličina. To iskustvo smo odlučili pretočiti u zanimljive proizvode koji su plod primjene naprednih informacijskih tehnologija s ciljem pružiti svima mogućnost da svoje poslovanje prenesu na Internet.

Naš najnoviji proizvod Offerion pojednostavljuje i ubrzava kreiranje Vaših najvažnijih dokumenata (ponuda i računa) i dobar je primjer onoga što kao tvrtka nudimo.